طرح تفصیلی

طرح تقصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی و طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن ها، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی، تهیه و تنظیم می گردد. در واقع محتوای طرح تفصیلی عبارت است از نقشه های کاربری اراضی، شبکه های ارتباطی، مساحت ها، سرانه ها، معیارها و ضوابط دقیق و اجرایی طرح جامع شهر که پیش از تهیه طرح تفصیلی تهیه شده و به تصویب مراجع رسمی رسیده است.

درواقع به دنبال طرح جامع و به منظور انجام برنامه های اجرایی تصویب شده این طرح تهیه می گردد. طرح تفصیلی در حقیقت تنظیم برنامه ای مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلات شهری و طراحی آنها است. شامل چهار مرحله است:

مرحله بازشناسی

مرحله تثبیت برنامه ها و طرح های اجرایی

مرحله تشخیص و تعیین اولویت ها

مرحله انجام و اجرای محتوای طرح و کاربرد اراضی

سابقه تهیه طرح های جامع و تفصیلی به حدود سال های ۴۷-۴۶ برمی گردد. سازمان مسئول تهیه طرح های جامع و تفصیلی وزارت مسکن و شهرسازی است. این طرح ها در ابتدا برای شهرهایی که طرح جامع آنها به تصویب رسیده بود انجام پذیرفت. پایه و اساس فکر تهیه طرح های تفصیلی در دهه ۵۰ از آن زمان آغاز شد که شهرداری ها در مواجهه با طرح های جامع، به لحاظ کلی بودن مطالعات، امکان پیاده نمودن و اجرای دقیق آن را فراهم نمی دیدند.

ابلاغ طرح جامع شهری تا زمان تهیه و ابلاغ طرح تفصیلی منجر به صدور پروانه ساختمانی نمی شود.

با توجه به صلاحدید وزارت راه و شهرسازی، نقشه های طرح های جامع و تفصیلی تغییر اساسی کرد، چرا که در طرح جامع قبلی با اشاره به جزئیات، کاربری ها هم اعلام می شد و فقط بعضی از ایرادات در طرح تفصیلی مورد بررسی قرار می گرفت. اما طرح های جامع کنونی، طرح های راهبردی و ساختاری هستند که این طرح های راهبردی- ساختاری بیشتر نقشه های پهنه بندی هستند که حدود و محدوده شهر شامل محدوده قانونی، حریم شهر همچون برطرف کردن اختلافات مرزی با دیگر شهرها را مشخص می کنند و با جزئیات سر و کار ندارند. در واقع طرح جامع یک سند توسعه شهری است که با تقسیم بندی مناطق و با مشخص شدن محدوده بافت های فرسوده به برنامه ریزی جهت نوسازی این مناطق و زیباسازی شهر کمک می کند. البته بر خلاف باور اکثر مراجعه کنندگان و شهروندان، این طرح منجر به صدور پروانه ساختمانی نمی شود و تا مشخص شدن و اعلام طرح تفصیلی باید به طرح های هادی پیشین مراجعه شود.

طرح های شهری دیگری نیز چون : طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، طرح آماده‌سازی توسعه‌های جدید در شهرها، طرح تفصیلی موضوعی” >طرح تفصیلی موضوعی، طرح تفصیلی موضعی، طرح هادی شهری، طرح شهرهای جدید، طرح شهرکهای مسکونی، طرح سایر شهرک‌ها و…

/ 0 نظر / 114 بازدید